Nærøy Fingalshula ute Nærøy Fingalshula ute1 Nærøy Fingalshula ute2 Nærøy Fingalshula inngang

Fingalshula er et godt eksempel på en svært sjelden type kulturminne. Hulemalerier fra denne perioden finnes i Norge kun i området fra Namdalen i sør til Lofoten i nord.

Fingalshula er den sørligste av de registrerte hulene med malerier i Norge. Per dags dato er hula stengt for offentligheten av sikkerhetshensyn.

Inngangen ligger ca 150 m.o.h. Hula er en brenningsgrotte, som de andre registrerte hulene med malerier i Norge. Bergarten på stedet er i hovedsaken en feltspat- og kvartsrik glimmergneis.

Det ble ikke funnet spor etter bosteder i hula. En antar derfor at hula hadde primært religiøs betydning. Maleriene i Fingalshula er antagelig fra tidlig bronsealder, men per dags dato finnes det ikke endelig bevis for dateringen. For utdypende informasjon anbefales NIKU rapport 23 – Maleriene i Fingalshula, Gravvik i Nærøy, av Terje Norsted. Rapporten er i dag den mest utfyllende dokumentasjon som finnes om Fingalshula.

Nærøy Fingalshula malerier1

”Maleriene i Fingalshula i Gravvik, Nærøy kommune i Nord-Trøndelag, ble oppdaget i 1961. De ble dokumentert i 1963 av arkeologen Sverre Marstander og er forsøksvis blitt datert til tidlig bronsealder. […] En ny dokumentasjon ble gjennomført i 2004/2005 som ledd i Riksantikvarens Bergkunstprosjekt. […] Arbeidet var omfattende på grunn av hulas størrelse (lengde ca. 115 m) og […] det samlede antall figurer er 48. Dette er det høyeste som er registrert i noen norsk hule med malerier. Ca. 40 av figurene er menneskelignende, mens 4 virker dyreliknende. […]”

(NIKU rapport 23 – Maleriene i Fingalshula, Gravvik i Nærøy, Terje Norsted, s. 2)