Rognsmoen er et av de mest interessante forminneområdene i hele Namdalen. Etter funn av fornminner og historiske beretninger kan en fastslå at det har vært bosetting på Rognsmoen i yngre jernalder, dvs. omkring 600 - 1000 år e.kr. Det er funnet 34 gravhauger på Rognsmoen. I tillegg til hustufter og gravhauger er det mange fangstanlegg og en oldtidsveg. Vi går på deler av oldtidsvegen når vi følger stien.

Lengde: 2,3 km rundløype.

Veibeskrivelse

Kjør 10 km på E6 fra Mediåbrua i Grong sentrum i retning Trondheim. Ta av til RV 74 mot Lierne. Kjør 1,7 km og ta til venstre merket Natursti. Kjør til vegs ende, ca. 2 km og parker der.  Stien er en natur - og kultursti som går i lett terreng. Stien går delvis over hogstfelt og delvis i skog. Total lengde for rundturen er 2,3 km. Familievennlig tur med infoskilt om natur- og kulturminner.  Sittegrupper tilgjengelig.

Rognsmoen ligger på et isranddelta dannet av isbreen under slutten av istida. Flata dekket hele Formofoss-området, før Sanddøla grov seg ned i deltaet og dannet Rognsmoen og Bjørgan på hver sin side av elva. Flygesanden ligger som en rygg over deler av isranddeltaet. På det høyeste er den er 3 - 4 meter. Området har nasjonal verneverdi på grunn av de mektige grusavsetningene som er blant de mest markerte og synlige vi har, og området ble vernet som Rognsmoen naturreservat i 1988. Formålet med fredningen var og bevare et stort og karakteristisk isranddelta med flygesandformasjoner.

Ettersom det kun er geologien og fornminnene som er vernet, så er det fortsatt lov å drive skogbruk i verneområdet. Det har vært og kommer til å bli tatt ut hogstmoden skog i området, noe som gjør at området endrer karakter ettersom det hugges og vokser opp igjen.

Det ble anlagt en natur- og kultursti i området i 1994. I 2013 er den oppgradert og lagt om noe slik at vi har fått et nytt utsiktspunkt. Formålet med infoskiltene er å gi turgåeren en større opplevelse enn det fysiske aspektet og at en samtidig kan få ta del i den viktige historien til Rognsmoen.